Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Turystyka

Wyróżnienia

[23-07-2013] W rankingu „Rzeczpospolitej" i plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego"

 

Szóste miejsce w skali kraju w rankingu „Rzeczpospolitej” i trzecie miejsce w skali województwa w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” zdobyła ostatnio Gmina Gniewino i wójt Zbigniew Walczak.

 

 

W rankingu „Rzeczpospolitej" i plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego"

Ranking „Rzeczpospolitej" przy­go­to­wy­wany był w dwóch eta­pach. W pierw­szym wy­brano mia­sta i gmi­ny, któ­re w naj­lep­szy spo­sób za­rzą­dza­ły swo­imi fi­nan­sa­mi w la­tach 2009-2012 i jed­no­cze­śnie naj­wię­cej w tym cza­sie in­we­sto­wa­ły. Wzię­to pod uwa­gę da­ne po­cho­dzą­ce z Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów i do­ty­czą­ce wszyst­kich sa­mo­rzą­dów w Pol­sce w wy­od­ręb­nio­nych ka­te­go­riach. Samorządy oceniane w ran­kingu zostały podzielone na trzy kategorie: mia­sta na pra­wach po­wia­tu, po­zo­sta­łe gmi­ny miej­skie i miej­sko-wiej­skie, gmi­ny wiej­skie. Po za­koń­cze­niu pierw­sze­go eta­pu powstała li­sta sa­mo­rzą­dów, któ­rych fi­nan­se naj­le­piej od­po­wia­da­ły kryteriom wyznaczonym przez kapitułę rankingu.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 sa­mo­rzą­dy. W grupie tej zna­la­zły się 64 miasta na pra­wach po­wia­tu, 250 po­zo­sta­łych miast i gmin miej­sko-wiej­skich oraz 250 gmin wiej­skich. Do wszystkich tych gmin wy­słano an­kie­ty skła­da­ją­ce się z 16 py­tań. Od­po­wie­dzi mia­ły po­móc w osta­tecz­nym wy­bo­rze naj­lep­szych samorządów.

Ostatecznie kapituła pod kierunkiem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, ogłosiła wyniki rankingu, w którym Gmina Gniewino uplasowała się na 6 miejscu wśród gmin wiejskich kraju.

Podczas uroczystości wręczenia nagród dziesięciu najlepszym w poszczególnych kategoriach, która odbyła się w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej" w Warszawie 17 lipca br. wójt Zbigniew Walczak odebrał nagrodę z rąk prof. Jerzego Buzka i redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej" Bogusława Chraboty.

Kolejny sukces, to zajęcie wysokich 3 miejsc w SMS-owym plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego" na najlepszego wójta i najbardziej przyjazną mieszkańcom gminę wiejską Pomorza.

We wtorek 23 lipca 2013 r. podczas uroczystości w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dziesięciu najpopularniejszych wójtów z Pomorza uhonorowano specjalnymi dyplomami i kapeluszami, atrybutami dobrze wypełnianej władzy samorządowej. W imieniu wójta Zbigniewa Walczaka nagrodę z rąk marszałka Mieczysława Struka oraz redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego Mariusza Szmidka i prezesa „Prasy Bałtyckiej" Tomasza Niskiego odebrała sekretarz gminy Gniewino Mariola Kwaśniewska.

Marszałek, gratulując zwycięzcom i dziękując redakcji „Dziennika Bałtyckiego" za zorganizowanie plebiscytu, podkreślił, że w działalności samorządowej liczą się nie tylko kilometry zbudowanych dróg czy sieci wodociągowej, choć to bardzo ważne, ale też kształtowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, więzi między ludźmi wielu kultur na Pomorzu.

Na pierwszą trójkę wójtów - Jerzego Włudzika z Kosakowa, Romana Rezmerowskiego z gminy wiejskiej Tczew i Zbigniewa Walczaka z Gniewina - czeka dodatkowa nagroda - całostronicowa prezentacja na łamach „Dziennika Bałtyckiego". Wójtowie będą mogli opowiedzieć o swoich dokonaniach i planach na przyszłość.

Natomiast najlepsze gminy - Gmina Kosakowo, która zwyciężyła w tym rankingu, w nagrodę będzie mogła się zaprezentować na łamach czterostronicowej wkładki, która ukaże się w całym nakładzie w codziennym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego" a gminy Tczew (wiejska) i Gniewino, która zajęły kolejne miejsca otrzymają w nagrodę możliwość zamieszczenia całostronicowej promocji. 
(MOD)

 

 

 

 

 

Galeria

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   °C
Ciśnienie:   hPa
Wiatr:   m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji