Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Strona Główna

 

[08-03-2018] XXV KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2018”

 

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił XXV-tą edycję konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018” obejmującego dwie kategorie: „Wieś” i „Zagroda”.

 

Trwający od 30 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018", podobnie jak dotychczas, organizowany jest w kategoriach „Wieś" i „Zagroda" i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach województwa pomorskiego. Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Celami Konkursu są: ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Udział w Konkursie w obu kategoriach jest dobrowolny.

Kategoria „Wieś"

W tej kategorii Konkursu mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Wieś" jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Kryteria oceny:

. Ogólny wygląd wsi:

 • infrastruktura techniczna i architektura wsi,
 • estetyka posesji i stan budynków,
 • tereny zielone

Dbałość o stan środowiska przyrodniczego:

 • gospodarka odpadowa,
 • zasoby środowiska i ich zagospodarowanie,
 • formy ochrony przyrody i ich oznakowanie.
 • odnawialne źródła energii.

Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego:

 • stan i oznakowanie obiektów zabytkowych i tradycyjnych,
 • harmonijne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz wsi,
 • upowszechnianie elementów tradycji miejscowych oraz ich promocja (lokalne

zwyczaje i obrzędy, produkty tradycyjne, wyroby rzemieślnicze, wydarzenia

tematyczne, izba regionalna)

 • jakość rozwiązań modernizacyjnych (nasadzenia gatunków rodzimych, tradycyjne

zagospodarowanie przestrzeni publicznych, itp.)

Formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców:

 • miejsca wspólne (świetlice, miejsca spotkań, tereny rekreacyjne, dostęp do Internetu),
 • cykliczne wydarzenia w życiu społecznym i kulturalnym wsi,
 • aktywność stowarzyszeń, organizacji i liderów,
 • udział wsi w inicjatywach lokalnych i ponadloklanych, np. konkursy, projekty,
 • plan rozwoju wsi (wspólna wizja rozwoju wsi i sposób jej realizacji)
 • aktywność promocyjna wsi (np. strona internetowa wsi, profil wsi na portalu

społecznościowym)

Kategoria „Zagroda"

W tej kategorii Konkursu mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Natomiast wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej (uzasadnienie spełniania definicji należy ująć w opisie stanowiącym załącznik do zgłoszenia w etapie wojewódzkim).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii „Zagroda" jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 30 marca 2018 r. podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Kryteria oceny:

Stan techniczny oraz ład i porządek siedliska:

 • estetyka posesji i stan budynków,
 • stan nawierzchni dojazdów i podwórza,
 • stan utrzymania terenów zielonych,
 • zagospodarowanie części produkcyjnej gospodarstwa.

Stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze:

 • gospodarka odpadowa, w tym składowanie i przechowywanie nawozów naturalnych
 • rozwiązania energooszczędne i chroniące zasoby środowiska naturalnego (np.

zieleń osłonowa, powierzchnie biologicznie czynne, kolektory słoneczne, pompy

ciepła),

 • zagospodarowanie ścieków

Pielęgnowanie tradycji miejsca:

 • harmonijne wpisanie nowej zabudowy w otaczający krajobraz,
 • modernizacja obiektów i nawierzchni zachowująca charakter miejsca
 • zastosowanie rodzimych gatunków roślin,
 • utrzymanie tradycyjnych elementów zagospodarowania zagrody,
 • rodzaj, skala i zakres produkcji rolniczej,
 • dodatkowa działalność okołorolnicza (np. agroturystyka, rolniczy handel detaliczny,

zagroda edukacyjna).

Oceny dokonują komisje:

a) gminne - powołane przez wójta/burmistrza gminy.

b) powiatowe - powołane przez starostę powiatu

c) wojewódzka - w liczbie 3-7 osób, w skład której wejdą przedstawiciele m.in.: Samorządu Województwa Pomorskiego, szkół wyższych i instytucji działających na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie pomorskim.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji, dokona oceny wsi i zagród oraz sporządzi protokół z prac w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Decyzje Komisji są ostateczne.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś" i „Zagroda" oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 roku.

Podsumowanie Konkursu na etapie gminnym i powiatowym przeprowadzą gminy i powiaty we własnym zakresie.

Nagrody:

Na etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „Wieś" i „Zagroda" za zajęcie I, II i III miejsca, a także przyznanie nie więcej niż 3 wyróżnień w każdej z kategorii. Nagrody na etapie wojewódzkim sfinansowane zostaną ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

Nagrody w Konkursie na etapie gminnym i powiatowym zapewniają gminy i powiaty we własnym zakresie.

Przypomnijmy, że w ub. roku na szczeblu powiatowym w kategorii „Piękna wieś" Chynowie zajęło II miejsce, zaś w kategorii „Zagroda" I miejsce zajęli pp. E.G. Fiedorkiewicz z Rybna, zaś w 2915 roku na szczeblu Województwa Pomorskiego wieś Rybno zdobyła III nagrodę!

Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Więcej informacji dot. Konkursu i udziału w nim w załączonym Regulaminie (format PDF).

Opr. (MOD)

 

Regulamin- plik w formacie PDF

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   0 °C
Ciśnienie:   1022 hPa
Wiatr:   2 m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji