Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 058 676 76 77

Fax: 058 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Organizacje pozarządowe

Informacje dla organizacji

 

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

 

I.  W dziedzinie rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewino w roku 2017 udzielone będą dotacje na zadania w zakresie:

1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniewino oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: pływanie, żeglarstwo, taniec sportowy.

2. Upowszechnianie i rozwój  sportu  poprzez piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Gniewino, w tym udział w turniejach.

 

II.   Na zadania przeznaczono kwotę:

Zadanie 1: maks. 100.000 złotych, 

Zadanie 2: maks. 375.000 złotych.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1)  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do Urzędu Gminy Gniewino w terminie do 24 marca 2017r. oferty według wzoru określonego
w Zarządzeniu Wójta Gminy nr 18/2017 z 3 marca 2017r. O skutecznym złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

2)   Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane przez kluby mające swoją siedzibę  na terenie Gminy Gniewino, działające na rzecz jej mieszkańców
i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

3) Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe szkolące zawodników w grach zespołowych, biorące udział w rozgrywkach ligowych w okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami.

4)  Warunkiem ubiegania się przez klub sportowy o udzielenie dotacji jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

5)   Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7)   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8) Wyniki otwartego konkursu zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszone w Urzędzie Gminy Gniewino.

 

IV. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych (oceniane w skali 0 - 5 pkt.),
 • dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Gniewino (terminowość
  i prawidłowość rozliczeń w latach poprzednich (0 - 5 pkt.),
 • realizacja celu publicznego: upowszechnianie i rozwój sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Gniewino. (0 - 5  pkt.),
 • Wymagana liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 10.
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.
 • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia,
  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 • Skład Komisji ustala Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 • Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 • Decyzja Wójta jest ostateczna.

 

V.                Warunkiem zawarcia umowy jest:

a) wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Zarządzeniu Wójta Gminy Gniewino nr 18/2017 z 3 marca 2017r.
 • Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert na 2017 rok powinna zakończyć się
  do 31 grudnia 2017 roku.

 

VI.              Postanowienia końcowe:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają
w terminie 30 dni po upływie terminu na który umowa została zawarta.

2. Do sprawozdań o których mowa w punkcie 1 należy dołączyć zestawienie faktur, które opłacone zostały w całości lub części ze środków pochodzących z dotacji.

3. Każda z faktur (rachunków) opłaconych w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu
oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy rozliczeń finansowych organizacji.

4. Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1  musi być zgodne ze wzorem  określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Gniewino nr 18/2017 z 3 marca 2017r.

 

Wójt Gminy Gniewino

Zbigniew Walczak

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   12 °C
Ciśnienie:   1008 hPa
Wiatr:   5 m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji