Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Bezpieczna Gmina

Straż Gminna

STRAŻ GMINNA W GNIEWINIE Z SIEDZIBĄ W KOSTKOWIE

 

Dane teleadresowe:
Kostkowo , ul. Wejherowska 24a
84-252 Zamostne
tel. 08 670 69 98, 58 670 66 21
e-mail: gcrkostkowo@wp.pl

 

Zygmunt Treder
Komendant Straży Gminnej
tel. kom.  604 286 607

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE W 2017r.:

 

Straż Gminna współpracowała z Komendą powiatową Policji, Komisariatem Policji w Gniewinie, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Strażą Graniczną, Dyrekcją i pedagogami Zespołów Szkół na terenie gminy, innymi komendami straży gminnych i miejskich, oraz firmami ochraniającymi imprezy gminne i zakłady pracy na terenie gminy Gniewino.

 

 

Ochronie podlegało 21 obiektów komunalnych i użyteczności publicznej.

Ogólna ilość podjętych działań: 136

w tym:

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o odpadach

Ustawie o ochronie zwierząt

Aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe - uchwały Rady Gminy)

Ustawie o ochronie przyrody

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

 

 

Wspólne patrole z policją : 9

Mandaty karne : nałożono 11 na kwotę 800 zł.

Pouczenie zastosowano wobec 42 osób.

 

 

 

Straż Gminna w Kostkowie została utworzona Uchwałą Rady Gminy Nr 216/XXXVIII/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.

 

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustawy z 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych i Regulaminu Straży Gminnej.

 

Do zakresu działania Referatu Straży Gminnej, należy:

1)     ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)     czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w stosunku do:

a)      kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,

b)      uczestników ruchu naruszających przepisy ustawy o zatrzymaniu i postoju pojazdów,

c)      kierujących motorowerami, rowerami, pojazdami zaprzęgowymi oraz o jeżdżącymi wierzchem lub pędzącymi zwierzęta,

d)      uczestników ruchu pieszego,

3)     współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4)     zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

5)     ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6)     doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

7)     konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,

8)     współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

9)     informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10) egzekwowanie przepisów prawa miejscowego, w szczególności:

a)      wynikających z uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

b)      ujawnianie i przeciwdziałanie zjawiskom niszczenia lub zanieczyszczania środowiska, dewastacji drzewostanu i roślinności,

c)      ujawnianie nielegalnych budów, robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli, a także stwarzających zagrożenie pożarowe,

d)      ujawnianie nielegalnej działalności handlowej i usługowej bez zgłoszenia i opodatkowania w miejscach niedozwolonych lub niezgodnych z wydanym zezwoleniem,

11) sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzonych w toku lustracji terenu Gminy nieprawidłowości, a w szczególności awarii sieci gazowych, energetycznych, ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych,

12) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy, poprzez:

a)      przeprowadzenie nadzoru nad pracą przedsiębiorców, dozorców, administratorów i właścicieli nieruchomości w przedmiocie usuwania skutków zimy z chodników i jezdni,

b)      utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za „Akcję Zima",

13) koordynacja i prowadzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego,

14) nadzorowanie i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

15) współdziałanie i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych,

16) nadzór nad utrzymaniem i konserwacją mienia komunalnego znajdującego się w remizach OSP,

17) prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju, a w szczególności:

a)      tworzenie formacji obrony cywilnej,

b)      planowanie działań z zakresu obrony cywilnej,

c)      opracowywanie i uaktualnianie planów obrony cywilnej,

d)      organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,

e)      prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

f)        przygotowanie planów działań ewakuacyjnych w stanie klęski żywiołowej,

g)      prowadzenie dokumentacji związanej z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej,

h)      wykonywanie zadań związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,

i)        ustalaniem i wypłacaniem świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe,

j)        reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   °C
Ciśnienie:   hPa
Wiatr:   m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji