Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Urząd Gminy

Załatwianie spraw

Numery kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy Gniewino - plik w formacie pdf

 

 

Parter

 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

1

Katarzyna Thiel

1. Przyjmowanie wszelkich pism, podań i wniosków.

2. Przyjmowanie telefonów, udzielanie informacji, gdzie u kogo można daną sprawę załatwić.

3. Sprawy związane z serwisem http//bip.gniewino.pl, www.gniewino.pl

4. Archium zakładowe.

4

 

Anna Mehring

Krystyna Labudda

 Bożena Balas

1. Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat:

a)  podatek rolny,

b)   podatek od nieruchomości,

c)   podatek leśny,

d)   podatek od środków transportowych,

2. Wydawanie zaświadczeń o przychodowości z gospodarstwa rolnego.

3. Egzekucja zaległości w podatkach i opłatach.

4. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

5. Sprawy związane z:

a)   czynszami mieszkaniowymi,

6.  Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat za wieczyste użytkowanie.

7. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

 

 

 

 

 

 

6

 

Michał Słowik

1.      Sprawy związane z realizacją zadań  inwestycyjnych i remontowych dotyczących:

a)      infrastruktury drogowej;

b)      małej architektury;

c)      gospodarki cieplnej;

d)     gospodarki komunalnej.

2.      Sprawy związane z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

3.      Sprawy związane z estetyzacją i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni publicznej na terenie Gminy Gniewino,

4.      Sprawy związane z administrowaniem drogami gminnymi oraz gminnymi przystankami autobusowymi,

5.      Sprawy związane z organizacją i prowadzeniem działań w ramach gminnych konkursów estetyzacyjnych,

6.      Sprawy związane ze współpracą z Sołectwami, organizacja i obsługa zebrań wiejskich oraz narad sołtysów

7

Agnieszka Gdanietz

1.      Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności:

a)      związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

b)      związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.      Sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami;

3.      Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego;

8

Jacek Romanek

1.      Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności:

a)      sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, zarząd - gruntów będących własnością gminy;

b)      nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy;

c)      przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2.      Sprawy z zakresu geodezji dotyczące podziałów i  rozgraniczeń, ustalania nazw miejscowości, nazw ulic, ustalania adresów.

3.      Sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarza komunalnego.

9

Elżbieta Mudlaff

1.      Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych  dotyczących ,  zameldowania i wymeldowania (pobyt stały, czasowy, wyjazd za granicę).

2.      Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu.

3.      Wydawanie  zaświadczeń potwierdzających dane osobowe  wnioskodawcy.

4.      Sprawy  dotyczące nadania  lub zmiany numeru ewidencyjnego PESEL.

5.      Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

6. Wydawanie dowodów osobistych.

7. Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

8. Wydawanie zaświadczeń z posiadanego zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych.

9.  Sprawy związane z poborem  i rejestracją przedpoborowych.

10.  Przyjmowanie wniosków o uznanie poborowego za sprawującego  bezpośrednią opiekę  nad członkiem rodziny.

11.  Sprawy  dotyczące stałego rejestru wyborców.

 

Piętro

 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

11

 

 

 

 

 

 

 Grażyna Baranowska

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

c) sporządzania i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

e) przyjmowania oświadczeń woli w zakresie określonym przepisami o aktach stanu cywilnego,

f) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

g) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

h) prowadzenia spraw związanych z honorowaniem jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

i) wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,

j) przekazywania zmian danych osobowych do właściwych komórek ewidencji ludności i Urzędów Stanu Cywilnego,

2.  przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

3. wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk.

12

Angelika Budnik

1.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie.

3.  Przyjmowanie zgłoszeń o organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych.

4.  Udzielanie informacji dotyczących wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz wyborów samorządowych.

5.  Udzielanie informacji nt. protokołów z sesji Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy.

6. Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

14

 

1. Spisywanie zeznań świadków w sprawach rent i emerytur (dotyczy osób pracujących w gospodarstwach rolnych oraz w innych zakładach pracy, którzy utracili dokumenty, a zakłady uległy likwidacji).

2. Wydawanie duplikatów świadectw pracy - współpraca z archiwum zakładowym.

3. Wydawanie decyzji na podstawie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń ZUS Rp-7

5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

6. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Budynek przy ul. Pomorskiej 20/4 (obok PKO)

 

 

Mirosław Trocki

1.      Sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.

2.      Nadzór nad realizacją inwestycji gminnych.

3.      Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

 

 

Danuta Gacek

1.      Sprawy związane z ustawami: prawo ochrony środowiska i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności: podejmowanie działań polegających na kształtowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy (prawidłowa gospodarka odpadami w Gminie, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, nadzór nad realizacją przyłączeń do kanalizacji sanitarnej oraz prawidłową eksploatacją zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.

2.      Sprawy związane z łowiectwem, melioracją.

3.      Sprawy związane z ustawą o ochronie przyrody, w szczególności: zgody na usuwanie drzew i krzewów, ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

4.      Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych;

5.      Prowadzenie rejestrów zawartych umów i zleceń

 

Karolina Reck

1.      Pomoc w sprawach związanych z realizacją ustaw prawo ochrony środowiska i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochrona przyrody, w szczególności: prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska (usuwanie i utylizacja azbestu, papy, docieplanie budynków, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania energii) w ramach projektu „Zielone Czeki Ekologiczne"

2.      Współuczestniczenie w działaniach polegających na kształtowaniu postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy.

 

Rafał Kamiński

1.  Sprawy związane z drogami gminnymi

 

 

Budynek Straży Gminnej w Kostkowie

 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

 

MagdalenaBonk

1.      Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym sprawy związane z :

a)   czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego,

b)   pomocą w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,

c)   zabezpieczaniem miejsc przestępstwa, katastrofy i innego podobnego zdarzenia,

d)   zabezpieczaniem zgromadzeń i imprez.

e)   doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

2.      Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego.

3.      Sprawy z zakresu obronności kraju

4.      Sprawy związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Ponadto:

 

Wójt Gminy, Zbigniew Walczak (pok. nr 2) przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00-13:00:

Ø    w sprawach dotyczących odwołań i skarg;

Ø    interwencyjnie w przypadkach wyczerpania innych możliwości załatwienia spraw o istotnym znaczeniu.

 

W pozostałych przypadkach interesantów przyjmują w godzinach pracy Urzędu:

Ø    sekretarz gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Danuta Fedyniak(pok. nr 3);

Ø    skarbnik gminy, kierownik Referatu Finansowego - Genowefa Rutz (pok. nr 5);

Ø    kierownik Referatu Straży Gminnej - Zygmunt Treder (siedziba w Kostkowie).

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   °C
Ciśnienie:   hPa
Wiatr:   m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji