Logo

Deklaracja dostępności portalu gniewino.pl i bip.gniewino.pl

Urząd gminy Gniewino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych gniewino.pl i bip.gniewino.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-28

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • niektóre dokumenty dostępne są tylko w formacie PDF,
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

  Szablon naszej strony internetowej zgodny jest ze standardem WCAG2.1 AA.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-30

   Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy analizie zgodności posłużono się narzędziami: WAVE i web.dev Measure oraz inspektorem kodu wbudowanym w przeglądarkę www.

  Skróty klawiszowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Doppke
  • E-mail: szymon.doppke@gniewino.pl
  • Telefon: 58 670 66 23

  Każdy ma prawo:

 • uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, li> zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 827 64 53
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Gniewino dostępny jest na stronie www.bip.gniewino.pl

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

1. kontaktować się ze z Urzędem Gminy Gniewino osobiście, zgłaszając się w sekretariacie w siedzibie przy ul. Pomorskiej 8 w Gniewinie w godzinach od 7.30 do 15.30,

2. komunikować się ze Urzędem Gminy Gniewino za pomocą:

 • faksu - numer (58) 676-72-26,
 • poczty elektronicznej - gniewino@gniewino.pl,
 • elektronicznej skrzynki podawczej
W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:
 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
 • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN - sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy Gniewino (np. e-mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Gniewino nie musi być wcześniej uzgadniana.

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11