Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3 – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

  • działka nr 42/5 o powierzchni 1.335 m2 położona w obrębie geodezyjnym Chynowie, objęta księgą wieczystą GD1W/00049776/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

W/w działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 35 m2 w złym stanie technicznym, jest porośnięta trawą i chwastami, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ciąg pieszo-jezdny. W ewidencji gruntów jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe „B”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanym dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r. pod poz. 3409 – stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczony na rysunku planu symbolem 2/04 MN.

Przedmiotowa nieruchomość zostaje wydzierżawiona z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

 

Czynsz dzierżawny: 0,30 zł netto za 1m2 gruntu rocznie.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 07-06-2021 r. do dnia 27-06-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino,na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11