Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3 – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

  • działka nr 136/3 o powierzchni 1.545 m2 położona w obrębie geodezyjnym Rybno, objęta księgą wieczystą GD1W/00104603/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

W/w działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 25 m2, w złym stanie technicznym, jest porośnięta trawą i chwastami, posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe „B”. Działka znajduje się na obszarze, który zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr LX/420/2014 z dnia  22 września 2014 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 24 października 2014 pod poz. 3580 – stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MN.

Przedmiotowa nieruchomość zostaje wydzierżawiona z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

 

Czynsz dzierżawny: 0,30 zł netto za 1m2 gruntu rocznie.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 09-06-2021 r. do dnia 29-06-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino,na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11