Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

  • działka nr 34/3 obszaru 0,0841 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Bychowo, objęta księgą wieczystą GD1W/00013799/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr XXXI/236/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. – w/w działka zlokalizowana jest w obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cel dzierżawy: prowadzenie przydomowego ogródka, uprawy warzywno-kwiatowe.

Czynsz dzierżawny: 0,20 zł za 1m2 rocznie.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 08-11-2021 r. do dnia 28-11-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej na stronie internetowej www.gniewino.pl, w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl.

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11