Logo
O gminie Autor: 2021-05-28 06:53:09

Gospodarka

Przemysł

Gmina Gniewino jest miejscem atrakcyjnym  dla inwestorów. Na terenie dawnej budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec umieszczono Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, której 30 ha znajduje się w granicach gminy. Celem powstania „strefy" było efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy.

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie Gniewino zaliczają się: Elektrownia Wodna Żarnowiec,  zakład przetwórstwa rybnego King Oscar, (wytwarzający 35% krajowej produkcji konserw rybnych), RIELA - zakład produkujący maszyny rolnicze, stolarnia „FEDDE", a także działająca w Perlinie Mleczarnia "Śnieżka". Wspomnieć należy również kopalnię kruszywa TOPAZ.

Gmina Gniewino jest swoistym zagłębiem energetycznym. W Czymanowie w 1983 roku oddana została do użytku elektrownia szczytowo - pompowa wykorzystująca Jezioro Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Zbiornik górny wybudowany na pobliskim płaskowyżu jest całkowicie sztuczny, powstał na terenie ówczesnej wsi PGR-owskej - Kolkowo. Elektrownia jest największą elektrownią wodną w Polsce o mocy 716 MW, wyposażona jest w cztery jednakowe hydrozespoły odwracalne.

Przeważająca liczba dni wietrznych w roku czyni teren gminy atrakcyjnym miejscem lokalizacji elektrowni wiatrowych. W okolicach Lisewa w 2005  (14) i w  2007  roku (3) oddano do użytku 17 elektrowni wiatrowych. Dołączyły one do jednej z pierwszych elektrowni wiatrowych w kraju, powstałej w tym miejscu w latach 90. Postawiony wówczas, pierwszy wiatrak gniewiński miał moc 150 kW i maszt o wysokości 32,7 m. Nowe elektrownie są wyższe - mają 60 m i moc 600 kW. W 2012 r. w okolicach Tadzina powstały jeszcze trzy elektrownie wiatrowe o wysokości 80 m i mocy 1500 kW.


Struktura Zatrudnienia

Gmina Gniewino ma wyjątkową strukturę zatrudnienia w porównaniu z innymi gminami wiejskimi. Wynika to z faktu lokalizacji kilku dużych podmiotów gospodarczych na obszarze gminy. Gniewino ma raczej charakter przemysłowy i może to stanowić podstawę do dalszego rozwoju tego typu zainwestowania na jej terenie. W działalności produkcyjnej pracuje ponad 60% ogółu zatrudnionych. Tak wysoki wskaźnik należy do najwyższych w skali kraju i świadczy o wyraźnej dominacji tej funkcji.

W niedalekiej przyszłości należy oczekiwać wzrostu udziału zatrudnionych w działalności usługowej. Gmina Gniewino pełni rolę bezpośredniego zaplecza produkcyjnego aglomeracji Trójmiasta. Dla gminy Gniewino ważną kwestią pozostaje przełożenie tak wysokiego zatrudnienia w ogóle, a w szczególności w przemyśle, na spadek stopy bezrobocia.

 

Handel i usługi

Głównym ośrodkiem skupiającym większość usług w gminie jest miejscowość Gniewino. Oferowane są w niej usługi administracyjne związane ze zlokalizowaną tu siedzibą przedstawicielstwa samorządu terytorialnego. We wsi znajdują się oddziały banków PKO BP oraz Kaszubskiego Banku Spółdzielczego.

Handel reprezentowany jest przez kilka sklepów spożywczych (w tym minimarket), spożywczo - przemysłowych, sklep meblowy, sklep wielobranżowy, ogrodniczy. W Gniewinie funkcjonują również trzy zakłady fryzjerskie,  kilka restauracji oraz bar piwny. Zlokalizowane są tu także dwie stacje benzynowe (trzecia znajduje się w miejscowości Kostkowo). Gniewino posiada jedyną w gminie lecznicę zwierząt. Znajduje się tu również Komisariat Policji.

Spośród pozostałych miejscowości zakresem oferowanych usług wyróżniają się Nadole, Czymanowo, Kostkowo. W Czymanowie swoje siedziby mają przedstawicielstwa i administracja Elektrowni Wodnej Żarnowiec. Sektor usługowy reprezentowany jest przez liczną baze noclegową. W Czymanowie oferowane są usługi blacharskie oraz związane z mechaniką pojazdową i naprawą maszyn rolniczych. Znajduje się tu również sklep wielobranżowy.

Nadole jest miejscowością turystyczną, skupiającą bazę noclegową (głównie agroturystyka, domki i pokoje do wynajęcia). Oferowane są tu usługi związane z pośrednictwem nieruchomościami, gastronomiczne, zakład mechaniki samochodowej, hurtownia chemii samochodowej oraz handel na poziomie podstawowym. 

Kostkowo jest siedzibą Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Straży Gminnej i Samorządowego Zespołu Szkół. Handel reprezentują tu sklepy spożywcze.

W pozostałych miejscowościach gminy oferta usług ogranicza się do sklepów spożywczych lub spożywczo - przemysłowych. W miejscowościach Płaczewo, Jęczewo, Rybienko, Opalino, Rukowo, Gniewinko, Dąbrówka nie ma żadnych sklepów. Spośród usług oferowane są jedynie w Strzebielinku i Dąbrówce związane z mechaniką pojazdową i transportem.

Użytkowanie terenów

Gmina Gniewino pod względem wielkości jest piątą spośród dziesięciu gmin w powiecie wejherowskim. Ponad 40% jej powierzchni stanowią użytki rolne, i niemalże tyle samo (ok. 40%) lasy. Znaczny udział w powierzchni gminy - ok. 11% stanowią wody, co związane jest z faktem, iż w granicach gminy znajduje się kilka jezior, w tym J. Żarnowieckie (1470 ha), J. Czarne (60 ha) i J. Dąbrze (56 ha).

Według danych z roku 1995 użytki rolne stanowiły 44,5 % powierzchni gminy, a lasy i parki 38,6%. Powierzchnie pozostałych użytków nie zmieniły się znacznie, z czego wnioskować można, że część gruntów rolnych (ok. 2%) została zalesiona.

Gmina Przyjazna Środowisku

Najważniejsze inwestycje gminy, skoncentrowane są wokół ochrony środowiska (składowisko odpadów, oczyszczalnie ścieków, modernizacja systemów cieplnych, i inne) i zdrowia mieszkańców, inwestycje w oświacie, turystyce i rekreacji. Do tych ostatnich należą: powstanie pływalni krytej w Gniewinie, obiektu rekreacyjnego „Trzy Korony", nabycie statku wycieczkowego „Nadolanin" , a także dwóch szybkich łodzi motorowych, pływających na Jez. Żarnowieckim., powstanie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego "Kaszubskie Oko" z Wieżą Widokową im. Jana Pawła II.  Poza tym wybudowane zostało centrum kultury w Gniewinie, w którym mieści się m. in.  nowoczesna sala widowiskowo-kinowa na 170 osób i bowling. Troska władz o bezpieczeństwo mieszkańców zaowocowała oddaniem do użytku Centrum Obsługi Technicznej Gminy w Kostkowie, a także zorganizowaniem Straży Gminnej.

Ważnym znakiem rozpoznawczym gminy Gniewino pozostaje także - stworzony przez jej władze i nieustannie utrzymywany - swoisty „dobry klimat" dla rozwoju ekologii. Wyraża się on w udoskonaleniach gminnej gosp

Wspomniany „dobry klimat" dla rozwoju ekologii, to również pozytywne nastawienie Samorządu do wdrażania. Jeśli dołączymy do wspomnianych inwestycji wymienione wcześniej kole nowoczesnych, ekologicznych inwestycji. Miejscowa tradycja energetyki sprzyjającej ochronie środowiska i harmonii ekosystemów sięga czasów powstania tutejszej, znanej w Polsce i za granicą elektrowni szczytowo-pompowej. W latach ostatnich energetyczny krajobraz gminy wzbogaciły plantacje wierzby energetycznej, wykorzystywanej do produkcji tzw. biomasy, a także malownicze elektrownie wiatrowe.odarki grzewczej, odpadowej i ściekowej. W ich ramach, w celu eliminacji głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w miejscowości Gniewino zlikwidowano dwie kotłownie starego typu, zastępując je systemem cieplnym opartym na biopaliwie oraz kolektorach słonecznych. Stale modernizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna gminy oraz rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Gniewinie. Nieustannie również realizowana jest w gminie edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

ktory słoneczne - możemy pokusić się o stwierdzenie, iż w gminie Gniewino okiełznana została energia trzech żywiołów: wody, wiatru i słońca. Co ważne, poetyckość tego porównania to nie pustosłowie: wiąże się ona z realną troską miejscowych władz o harmonijny rozwój całego regionu, z poszanowaniem sił przyrody i z dbałością o zachowanie naturalnego piękna okolic.

Potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć gminy Gniewino oraz przyczynkiem do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz ekologii w przyszłości jest fakt, iż trafiła ona do grona Laureatów VII, IX i X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", zdobyła III miejsce w kategorii ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI w konkursie 3x20 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego w 2009 r.

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11