Logo

Załatw sprawę w urzędzie

Parter 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

1

Anna

Kankowska

  58 670-66-11 

1. Przyjmowanie wszelkich pism, podań i wniosków.

2. Przyjmowanie telefonów, udzielanie informacji, gdzie u kogo można daną sprawę załatwić.

3. Sprawy związane z serwisem http//bip.gniewino.pl, www.gniewino.pl

4

 

Anna

Mehring

 

Krystyna

Labudda

 

Bożena

Balas

 

58 670-66-12

58 670-66-29

1. Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat:

a)  podatek rolny,

b)   podatek od nieruchomości,

c)   podatek leśny,

d)   podatek od środków transportowych,

2. Wydawanie zaświadczeń o przychodowości z gospodarstwa rolnego.

3. Egzekucja zaległości w podatkach i opłatach.

4. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

5. Sprawy związane z:

a)   czynszami mieszkaniowymi,

6.  Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat za wieczyste użytkowanie.

7. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

9

Elżbieta

Mudlaff

  58 670-66-19   

1.      Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych  dotyczących ,  zameldowania i wymeldowania (pobyt stały, czasowy, wyjazd za granicę).

2.      Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu.

3.      Wydawanie  zaświadczeń potwierdzających dane osobowe  wnioskodawcy.

4.      Sprawy  dotyczące nadania  lub zmiany numeru ewidencyjnego PESEL.

5.      Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

6.      Wydawanie dowodów osobistych.

7.      Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

8.      Wydawanie zaświadczeń z posiadanego zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych.

9.      Sprawy związane z poborem  i rejestracją przedpoborowych.

10.    Przyjmowanie wniosków o uznanie poborowego za sprawującego  bezpośrednią opiekę  nad członkiem rodziny.

11.    Sprawy  dotyczące stałego rejestru wyborców.

10

Anna Munch

58 670-66-27

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych.

2. Wydawanie i sporządzanie duplikatów świadectwa pracy.

3. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń ZUS-Rp 7.

4. Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

5. Rozliczanie kosztów nauczania dzieci poza rejonem naszej gminy.

6. Wszystkie sprawy związane z oświatą.

 

Piętro 1 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

11

 

 

 

 

 

 

Grażyna Baranowska

58 670-66-13

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

a) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

c) sporządzania i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

e) przyjmowania oświadczeń woli w zakresie określonym przepisami o aktach stanu cywilnego,

f) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

g) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

h) prowadzenia spraw związanych z honorowaniem jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

i) wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,

j) przekazywania zmian danych osobowych do właściwych komórek ewidencji ludności i Urzędów Stanu Cywilnego,

2.  Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

3. Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk.

12

 

58 670-66-71

1.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie.

3.  Przyjmowanie zgłoszeń o organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych.

4.  Udzielanie informacji dotyczących wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz wyborów samorządowych.

5.  Udzielanie informacji nt. protokołów z sesji Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy.

6.  Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7.  Wydawanie decyzji na podstawie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Budynek przy ul. Pomorskiej 20/4 (były budynek PKO)

Agnieszka Gdanietz

58 670-66-15

1.      Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności:

a)      związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

b)      związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.      Sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami;

3.      Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego;

Jacek Romanek

58 670-66-28

1.      Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności:

a)      sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, zarząd - gruntów będących własnością gminy;

b)      nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy;

c)      przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2.      Sprawy z zakresu geodezji dotyczące podziałów i  rozgraniczeń, ustalania nazw miejscowości, nazw ulic, ustalania adresów.

3.      Sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarza komunalnego.

Mirosław Trocki

58 670-66-10

1.      Sprawy związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym.

2.      Nadzór nad realizacją inwestycji gminnych.

3.      Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

 

58-670-66-17

1. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych.

2. Prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń.

Karolina Reck

58 670-66-24

1. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową

3. Prowadzenie spraw dotyczących stosunków wodnych na gruncie

4. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5. Prowadzenie programu „Zielone Czeki Ekologiczne”

6. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska.

7. Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym miesięcznym dochodzie w ramach programu rządowego Czyste powietrze.

8. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rafał Kamiński

58 670-66-31

1.  Sprawy związane z drogami gminnymi

2. Sprawy związane z realizacją zadań  inwestycyjnych i remontowych dotyczących:

a)      infrastruktury drogowej;

b)      małej architektury;

c)      gospodarki cieplnej;

d)     gospodarki komunalnej.

Michał Słowik

58 670-66-30

1.      Sprawy związane z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

2.      Sprawy związane z estetyzacją i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni publicznej na terenie Gminy Gniewino,

3.      Sprawy związane z administrowaniem drogami gminnymi oraz gminnymi przystankami autobusowymi,

4.      Sprawy związane z organizacją i prowadzeniem działań w ramach gminnych konkursów estetyzacyjnych

Monika Rafalska

58 670 66 14

1. Sprawy z zakresu gospodarki odpadami, m.in.

a) odbiór odpadów - reklamacje

b) harmonogramy wywozu odpadów

c) segregacja odpadów

d) wymiana pojemników na odpady

e) nielegalne wysypiska

f) spalanie odpadów

g) rejestr działalności regulowanej

h) PSZOK Gniewino

2. Sprawy z zakresu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewino

3. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

4. Ubezpieczenie majątku gminy Gniewino – zgłaszanie szkód

 


Budynek Straży Gminnej w Kostkowie 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

1

Magdalena

Bonk

58 670-66-21

1.      Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym sprawy związane z :

a)   czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego,

b)   pomocą w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,

c)   zabezpieczaniem miejsc przestępstwa, katastrofy i innego podobnego zdarzenia,

d)   zabezpieczaniem zgromadzeń i imprez.

e)   doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

2.      Koordynacja i prowadzenie działań w zakresie reagowania kryzysowego.

3.      Sprawy z zakresu obronności kraju

4.      Sprawy związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Ponadto: 

Wójt Gminy, Zbigniew Walczak (pok. nr 2) przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:00-13:00:

  •  w sprawach dotyczących odwołań i skarg;
  • interwencyjnie w przypadkach wyczerpania innych możliwości załatwienia spraw o istotnym znaczeniu.

 

W pozostałych przypadkach interesantów przyjmują w godzinach pracy Urzędu:

  • zastępca Wójta - Wojciech Block(pok. nr 3);
  • skarbnik gminy, kierownik Referatu Finansowego - Genowefa Rutz (pok. nr 5);
  • kierownik Referatu Straży Gminnej - Zygmunt Treder (siedziba w Kostkowie).

 

Referaty

Wójt Gminy Gniewino - Zbigniew Walczak
Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, 10.00-13.00
tel. 58 670 66 11
 
Zastępca Wójta Gminy Gniewino - Wojciech Block
 

 

Skarbnik Gminy - Genowefa Rutz
 
REFERAT FINANSOWY
Kierownik FN - Skarbnik Gminy - Genowefa Rutz
 
REFERAT ROZWOJU GMINY  I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Kierownik RGPŚ - Michał Słowik
tel. 58 670-66-30
e-maill: michal.slowik@gniewino.pl
 
REFERAT GOSPODARKI, INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
Kierownik RGIS- Rafał Kamiński
tel. 58 670 66 31
e-mail: rafal.kaminski@gniewino.pl
 
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik OSO
tel. 58 670 66 20
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
- Kierownik USC - Grażyna Baranowska
tel. 58 670 66 13
 
REFERAT STRAŻY GMINNEJ I BEZPIECZEŃSTWA (z siedzibą w Kostkowie)
- Komendant Straży - Zygmunt Treder
tel. 58 670 69 98, 58 670 66 21
 
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
- Grażyna Baranowska
tel. 58 670 66 13
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- Krzysztof Pukaczewski,
tel. 606-387-413

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11