Logo

Druki do pobrania

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  • EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Wniosek o nadanie nr PESEL - plik w formacie pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - plik w formacie pdf

Wniosek o udostępnienie danych - plik w formacie pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego - plik w formacie pdf

Zgłoszenie pobytu stałego - plik w formacie pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - plik w formacie pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - plik w formacie pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę - plik w formacie pdf

Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę - plik w formacie pdf

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego - plik w formacie pdf

 

  • WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020 R.

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW- plik w formacie doc

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA- plik w formacie doc

 

  • OŚWIATA

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA/UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB OŚRODKA - plik w formacie doc

Kryteria dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół specjalnych - plik w formacie doc

Wzór pełnomocnictwa - plik w formacie doc

 

  • DRUKI DLA PRACODAWCÓW KSZTAŁCĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW:

 

INFORMACJA OGÓLNA O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW- plik w formacie pdf

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA- plik w formacie doc

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA- plik w formacie pdf

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik w formacie xlsx

INFORMACJA O KOSZTACH KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ SZKOLENIOWĄ- plik w formacie pdf

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS-plik w formacie doc

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS-plik w formacie pdf

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS-plik w formacie doc

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS-plik w formacie pdf

OŚWIADCZENIE O KOSZTACH KWALIFIKUJĄCYCH I OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY- plik w formacie doc

 

Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o odpis aktu USC

 

Referat Finansowy

 

Referat Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska:

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY CELEM WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z UMIESZCZENIEM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY (WYKONAWCA) - druk w formacie doc

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY CELEM WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z UMIESZCZENIEM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY (WYKONAWCA) - druk w formacie pdf

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY CELEM  UMIESZCZENIA URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (INWESTOR) - druk w formacie doc

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY CELEM  UMIESZCZENIA URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (INWESTOR)- druk w formacie pdf

WNIOSEK O USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU- druk w formacie pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU- druk w formacie doc

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU - druk w formacie pdf

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU - druk w formacie doc

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW, KRZEWÓW - druk w formacie pdf

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW, KRZEWÓW - druk w formacie doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- druk w formacie pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- druk w formacie doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa- druk w formacie pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa- druk w formacie doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

 

Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC zarządcy dróg

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

ZIELONE CZEKI Wniosek o dofinansowanie - druk w formacie doc 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - druk w formacie doc
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - druk w formacie doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- druk w formacie doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- druk w formacie pdf

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11