Logo Gminy Gniewino

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ocena 0/5

     Gniewino, dnia  2023-09-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości – nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

działka numer 302/72 obszaru 285 m2 w obrębie Nadole, objęta księgą wieczystą GD1W/00032462/6 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

Wartość nieruchomości wynosi 33.320,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, teren płaski, równy, niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą i krzewami. Przez działkę przebiegają sieci telekomunikacyjne, ciepłownicze i kanalizacyjne. Dojazd drogą gminną utwardzoną. 

Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr 413/LXVIII/2006 z dnia 10 października 2006 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 80 pod poz. 1192 z  dnia 18-04-2007 r. – działka o numerze 302/72  stanowi tereny zieleni izolacyjnej z dozwoloną lokalizacją parkingów terenowych  – oznaczone na rysunku planu symbolem 37-ZP. W ewidencji gruntów i budynków działka jest oznaczona jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) – mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 06-09-2023 r. do dnia 26-09-2023 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności